Vilkår

GENERELLE AVTALEVILKÅR VOIPLINK AS

Generelle avtalevilkår for levering av kommunikasjonstjenester fra Voiplink AS, organisasjonsnummer 991 493 514 , Klostergaten 6, 1532 Moss.

Tlf 815 69 115

DEFINISJONER

UTSTYR - betyr det utstyret VOIPLINK AS sender ut til KUNDEN

BRUKER - firma med gyldig norsk organisasjonsnummer

KUNDEN - er den juridiske enheten som inngår denne Avtalen med VOIPLINK AS

KUNDENS UTSTYR – betyr teknisk utstyr samt andre ting som er eiet av kunden og benyttet i tilknytning til tjenesten

PARTENES PLIKTER OG ANSVAR

VOIPLINK ASskal sørge for at KUNDEN får tilgang til de av tjenestene beskrevet på VOIPLINK AS' hjemmeside som er bestilt av KUNDEN (Tjenestene).

VOIPLINK AS eller VOIPLINK AS sin forhandler vil foreta en teknisk gjennomgang med KUNDEN før installasjon finner sted for å kartlegge KUNDENS nettverk med sikte på levering av Tjenestene og Utstyret. KUNDEN plikter å stille med en teknisk kontaktperson slik at nødvendig informasjon gis til VOIPLINK AS. KUNDEN må hente eller ta imot Utstyret på avtalt tid og sted. Hvis kunden oppfyller dette eller installatør på annen måte blir forhindret av KUNDEN eller KUNDENS representant, har VOIPLINK AS rett å kreve erstatning for transportutgifter og annet tap. Dersom KUNDEN allikevel ikke kan møte opp på installasjonsdato plikter KUNDEN å varsle VOIPLINK AS skriftlig innen 3 dager før avtalt dato.

KUNDEN skal ikke endre på, frakoble, omplassere eller på noen annen måte forårsake forhold som kan virke forstyrrende inn i VOIPLINK AS sine tjenester. Reparasjon og vedlikehold av Utstyr skal kun utføres av VOIPLINK AS. Utstyr som leveres og eies av VOIPLINK AS skal leveres tilbake til VOIPLINK AS ved endt kundeforhold, hvis ikke utstyret er levert tilbake innen 14 dager så vil VOIPLINK AS fakturere kunden for den kostnaden utstyret har hatt samt for konfigureringen av dette utstyret. Utstyr skal ikke uten skriftlig samtykke fra VOIPLINK AS overlates til andres besittelse eller bruk.

KUNDEN bærer risikoen for tap og skade på Utstyr som er levert KUNDEN. VOIPLINK AS er uten ansvar for skade/feil på Utstyret som skyldes nettfeil/spenningsfeil i forbindelse med strømleveransen til leietaker. Tilsvarende er VOIPLINK AS uten ansvar for feil/skader ved Utstyret som skyldes lynnedslag, flom eller annen naturskade. Ved forsikring via leasingselskap gjelder leasingsselskapets betingelser.

Utstyr som tilhører KUNDEN og som benyttes i tilknytning til Tjenestene skal til enhver tid oppfylle alle de krav som følger av relevant lov, forskrift og offentlige regler. VOIPLINK AS har ikke ansvar for utstyr og tjenester som ikke er levert av VOIPLINK AS og tar ingen risiko og er ikke forpliktet til å ta oppdrag eller løse problemer knyttet til slikt utstyr. For å kunne benytte Tjenestene, må KUNDEN ha en fungerende bredbåndsforbindelse. VOIPLINK AS anbefaler minimum 100 kbps per talekanal som skal benyttes for IP-trafikk. KUNDEN plikter også å tilpasse annet internt utstyr som faks, frankeringsmaskin, betalingsterminal og annet slik at Tjenestene kan benyttes.

KUNDEN plikter også snarest og senest innen 14 dager etter signert kontrakt å innhente korrekte opplysninger slikt at installasjonstidsdato kan avtales. Kunden må selv besørge levering av strøm (220V).

Alarmanlegg som ikke er GSM basert eller på en dedikert/ ISDN/analog linje omfattes ikke av denne avtalen.

KUNDEN forplikter seg til å bruke Tjenestene i overensstemmelse med den til enhver tid gjeldende lovgivning. KUNDEN plikter å ikke videreformidle informasjon som kan stride mot gjeldende lovgivning eller som kan skade anseelsen til VOIPLINK AS.

KUNDEN er ansvarlig for betaling av de tjenester som er bestilt eller benyttet. Dette gjelder også andres bruk av tjenesten, herunder uvedkommendes bruk, såfremt KUNDEN ikke kan bevise at bruken skyldes uaktsomhet fra VOIPLINK AS.

KUNDEN er ansvarlig for Brukerne og plikter å påse at de opptrer i samsvar med KUNDENs plikter og ansvar i henhold til denne Avtale samt relevante lover og regler i forbindelse med bruk av Tjenestene. Brukernes handlinger og unnlatelser skal regnes som KUNDEN sine handlinger og unnlatelse i henhold til Avtalen.

KUNDEN skal holde VOIPLINK AS oppdatert om forhold som får eller kan få betydning for VOIPLINK AS' levering av Tjenesten.

REKLAMASJON - ANSVARSBEGRENSNINGER

Dersom KUNDEN anser at VOIPLINK AS er ansvarlig for feil, mangler eller forsinkelser må dette uten ugrunnet opphold meddeles VOIPLINK AS skriftlig. Reklamasjon på fakturabeløp må fremsettes innen tre dager etter betalingsfristens utløp.

Partene er ikke ansvarlig for indirekte tap og følgeskader, herunder tap av fortjeneste og forventet besparelse. Kundens eventuelle krav etter denne avtalen er begrenset til 7500 NOK.

VOIPLINK AS er ikke under noen omstendigheter ansvarlig for skade som oppstår som følger av at KUNDEN ikke har fulgt Utstyrets bruksanvisninger eller veiledninger eller for tap av data eller programvare.

PRISER OG BETALING


VOIPLINK AS fakturerer KUNDEN med forfall pr 14 dager.

Dersom utstyr er leasing gjennom VOIPLINK AS vil leiekostnadene ved endt leasingperiode overføres til abonnementskostnader.

Ved flytting eller bytte av telefoni og Internettleverandør må VOIPLINK AS varsles og dato for nødvendig tilpasning må avtales. Flytting av telefoni og Internett aksess faktureres med NOK 4500. VOIPLINK ASfraskriver seg et hvert ansvar for eventuelle feil ved estimerte leveringstider og økonomisk tap kunden måtte få som følger av forsinket eller uteblitt leveranse.

VOIPLINK AS kan endre prisplan til bedrifter som driver med utgående callcenter virksomhet, aktivt telefonsalg, automatiserte oppringnings- eller faks tjenester og/eller liknende virksomhet dersom kunden har en prisplan med GRATIS tellerskritt til destinasjoner som VOIPLINK AS taper penger på. Voiplink AS forbeholder seg retten til umiddelbart å endre priser/prisplan på tjenesten(e) samt etterfakturere forbruk etter normale satser.

Dersom tilkobling mellom Internett aksess og telefonsentral/telefoner overstiger 3 meter vil kablingskostnader faktureres KUNDEN. Support som følge av feil i KUNDENS Internett eller nettverk faktureres kr 990 ekslusive mva per påbegynte time.

VOIPLINK AS har rett til å endre prisene med en måneds frist. Endringer av priser kan likevel gjennomføres med kortere varsel dersom de skyldes offentlige pålegg, skatter, underleverandører og avgifter eller andre lignende omstendigheter som påvirker VOIPLINK AS sine kostnader i forbindelse med tjenesten.

SALGSPANT

VOIPLINK AS har salgspant i alt Utstyr som leveres KUNDEN fra VOIPLINK AS til det er fullt betalt. Er utstyret kjøpt på leasing er det leasingpartners vilkår som gjelder.

VIDERESALG

KUNDEN forplikter seg til ikke å videreselge, leie ut eller på annen måte tilby til tredjepart de Tjenester KUNDEN får tilgang til etter Avtalen.

BESTILLING AV TELEFONNUMMER

Ved bestilling av nye telefonnummer hos VOIPLINK AS vil kunden selv være ansvarlig for oppsigelse av sitt/sine gamle telefonnummer. Ved portering skal KUNDEN ikke si opp sitt eksisterende abonnement før nummeret(ene) er portert. Nye nummer som bestilles av kunde kan ikke markedsføres før numrene er aktive.

ENDRINGER

VOIPLINK AS forbeholder seg rett til å endre vilkårene, herunder som følge av endringer i relevante lover og forskrifter eller bindende offentlige vedtak, konsesjonsvilkår mm.

KUNDENS MISLIGHOLD

Ved betalingsmislighold fra KUNDEN vil VOIPLINK AS iverksette inndrivning i samsvar med gjeldende inkassolovgivning. Dersom betaling ikke har skjedd innen betalingsfristens utløp sendes varsel om stenging av Tjenestene. Ved betalingsmislighold vil kunden bli belastet med inndrivelseskostnader og forsinkelsesrente iht. "Lov om renter ved forsinket betaling m.m." 17. desember 1976 nr. 100. VOIPLINK AS vil stenge Tjenestene dersom dokumentasjon på foretatt innbetaling ikke er fremlagt og dokumentert innen 3 dager. KUNDEN er ansvarlig for alle kostnader i forbindelse med åpning av tjenestene. Åpning av tjenestene koster NOK 3500.

HEVING

Dersom KUNDEN bruker Tjenesten i strid med de Generelle Vilkår kan VOIPLINK AS stenge tilgang til Tjenesten og/eller heve Avtalen med umiddelbar virkning. KUNDEN har rett til heving av avtalen hvis VOIPLINK AS har misligholdt avtalen vesentlig.

FORCE MAJEURE

Ingen av Partene skal være ansvarlig for mislighold av Avtalen som skyldes tilfeller av Force Majeure.

VARIGHET – OPPSIGELSE

Avtalen trer i kraft ved undertegning fra begge Parter og kan sies opp med 3 måneders skriftlig varsel regnet fra utløpet av en måned. KUNDEN kan ikke si opp avtalen i avtaleperioden. Hvis KUNDEN allikevel velger å gå ut av avtalen vil KUNDEN bli belastet for egentlige etableringskostnader for tjenesten.

REGISTRERING AV OPPLYSNINGER

Til bruk for gjennomføring og administrasjon av avtaleforpliktelsene vil det bli registrert opplysninger om KUNDEN samt KUNDENS bruk av Tjenestene.

VOIPLINK AS plikter i henhold til telekommunikasjonslovens § 9-3 å bevare taushet om slike opplysninger, men de kan likevel utleveres med KUNDENS samtykke, eller til domstolene, påtalemyndigheten eller andre offentlige myndigheter når VOIPLINK AS er rettslig forpliktet til å utlevere slik informasjon.

VOIPLINK AS vil bruke opplysningene til følgende: De avgitte personopplysninger, herunder personnummer, navn, adresse, telefonnummer og eventuell e-post adresse kan registreres og behandles i VOIPLINK AS sin kundedatabase. De avgitte personopplysninger kan brukes til å foreta kredittvurdering av VOIPLINK AS. De avgitte personopplysningene, herunder personnummer, kan gis videre til kredittinstitusjon (eller tilsvarende selskap) for behandling med henblikk på å avgi en kredittvurdering til VOIPLINK AS. Det kan på bakgrunn av de avgitte personopplysningene foretas en kredittvurdering i forhold til allerede registrerte opplysninger hos VOIPLINK AS. VOIPLINK AS vil anvende de registrerte personopplysninger i forbindelse med sin markedsføring av egne produkter, uavhengig av eventuell registrering i sentralt reservasjonsregister. Ønsker KUNDEN allikevel å reservere seg mot dette, kan KUNDEN ta kontakt med VOIPLINK AS.

Ved underskrift av denne avtale samtykker KUNDEN til ovenstående behandling av personopplysninger.

KONFIDENSIALITET

Vilkårene i denne Avtale, herunder priser mm. samt opplysninger om Partenes forretningsmessige forhold og annen fortrolig informasjon skal behandles konfidensielt.

OVERDRAGELSE OG ENDRINGER

Ingen av Partene kan overdra sine rettigheter og forpliktelser etter Avtalen uten skriftlig samtykke fra den andre Part. VOIPLINK AS kan likevel overdra rettigheter og plikter i Avtalen til tilknyttede selskap eller i forbindelse med at virksomheten i selskapet helt eller delvis overdras.

KUNDEN må melde adresse endringer og andre endringer som er av betydning for kundeforholdet

LOVVALG OG TVISTER


Tvister mellom kunden og VOIPLINK AS skal søkes løst i minnelighet. Dersom det ikke lar seg gjøre, kan hver av partene bringe tvisten inn for de ordinære domstoler. Oslo Tingsrett vedtas av begge Parter som rett verneting